Trädgård


Unik satsning rustar svenska trädgårdsföretag för framtida extremväder

I framtiden väntar ett varmare klimat med mer extrema väderhändelser. Vårt uppdrag är att erbjuda odlingsföretag och rådgivare över hela Sverige kunskap och verktyg, som på olika sätt kan möta de konsekvenser odlarna ställs inför på grund av extremt väder. Med bibehållen eller ökad konkurrenskraft.  Satsningen drivs av LRF trädgård, efter upphandling från Jordbruksverket och med många olika aktörer är involverade i utförandet. 

Två fokusområden 
Efter en förstudie 2020 beslutades om två fokusområden, Vatten och Odlingsteknik för växtskydd. I förstudien tillfrågades näringen om vilka utmaningar de såg med extremväder, och utifrån detta skapas kursmaterialet. 

Insatser riktade mot trädgårdsföretagare 
Vi erbjuder kurser och lärande i olika format. Exempel på det är demonstrationsvisningar, studieresor, fysiska och digitala kurser. En viktig del är också att skapa material som består: all kunskap som tas fram under satsningen ska finnas kvar på även efter att satsningen avslutas.  

Fortbildning av rådgivare för långsiktig effekt 
En viktig del att uppdraget är att fortbilda och utbilda trädgårdsrådgivare inom extremväder. På så sätt lever kunskapen vidare och kommer näringen till nytta under lång tid. Satsningen har engagerat rådgivare i hela landet och inom flera organisationer. Några rådgivare har varit helt eller delvis anställda inom satsningen, medan andra tagit fram material och hållit kurser som konsulter. 

Vill du få kontakt med oss som är anställda i projektet, klicka här 

Bred satsning med viktiga avgränsningar 
Projektet ska utgå ifrån befintlig kunskap och får inte bedriva forskning. Kunskapen kan finnas i Sverige eller i andra länder, den ska vara baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Vad som blir konsekvenser hos odlarna av extremt väder blir också en följd av hur extremt väder definieras och avgränsas.  

Satsningen utgår ifrån hur väderhändelser som klassas som extrema och som påverkar trädgårdsföretagen. Högre temperaturer sommar och vintertid, utebliven nederbörd och stora regnmängder är exempel som inkluderas. Områden som inte tas upp i kursutbudet är effekter och konsekvenser av stingande havsnivåer, ny grödor vid länge säsong och stigande halter av koldioxid och ozon.  

Hur drivs satsningen? 
LRF Trädgård har i upphandling fått av Jordbruksverket uppdrag att driva satsningen som ett projekt. All finansiering görs genom EUs Jordbruksfond för Landsbygdsutveckling. Även odlingsföretag som inte är medlemmar i LRF Trädgård omfattas och kan ta del av kursutbud och aktiviteter på samma villkor. En förutsättning för att satsningen ska lyckas är nära samarbeten med flera aktörer inom näringen. Myndigheter, akademi, rådgivningsorganisationer och leverantörer är alla exempel på viktiga samarbetspartners.  

Projektets organisation
Utöver den formella strukturen finns en mängd kontakter och samarbeten inför varje enskild kurs.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig!