Trädgård


Unik satsning rustar svenska trädgårdsföretag för framtida extremväder

Sverige liksom resten av världen påverkas av klimatförändringarna. Denna satsning ska stärka svenska trädgårdsföretag inför konsekvenser som förändrade väderförhållanden ger. Vi vet att det blir ett mer extremt och oförutsägbart väder. Vi behöver förhålla oss till det, och kunna hantera både brist och överskott på vatten samt förstärka kompetensen inom odlingsteknik för växtskydd.
Fram till slutet av 2024 drivs satsningen ’Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremt väder’ som ett projekt av LRF Trädgård. Uppdraget har upphandlats av Jordbruksverket och flera aktörer är involverade i genomförandet. Projektets web-sida och IT-lösning baseras exempelvis på ett samarbete med Hushållningssällskapet AgrIT.


De viktigaste uppdragen är att

  • Erbjuda odlingsföretag över hela Sverige och rådgivare kunskap och verktyg som på olika sätt kan möta konsekvenser odlarna ställs inför på grund av extremt väder. Med bibehållen eller ökad konkurrenskraft. Det ska göras genom att erbjuda kurser och lärande i olika format. Exempel på det är demonstrationsvisningar, studieresor, fysiska och digitala kurser.
  • Engagera och fortbilda rådgivningsexperter inom områdena Vatten respektive Odlingsteknik för växtskydd. Dessa personer är satsningens egna resurser för att skapa, samordna och genomföra utbildningsinsatserna. De vidareutbildar sig också inom ramen för projektets fokusområden och blir en långsiktig förstärkning av rådgivare i landet, även efter det att projektet är slutfört
  • Skapa långsiktighet: all kunskap som tas fram under satsningens projektperiod ska kunna fortleva även efter 2022. Lösning på var och hur materialet och kursverksamheten ska förvaltas och erbjudas över tid ska tas fram


Här på websidan kan du läsa mer och du hittar du också information om de utbildningar och aktiviteter som är på gång som du kan anmäla dig till.
Vi kommer också samla filmer och faktamaterial från genomförda aktiviteter för att detta ska vara en faktabas som finns kvar.

 

Behovet hos odlingsföretagen utgör grunden


Efter torkåret 2018 genomfördes en förstudie. Den kom fram till att odlare har behov av kompetens, teknik och erfarenhetsutbyte inom framförallt två större fokusområden: Vatten respektive Odlingsteknik för växtskydd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När förstudien gjorts fick LRF Trädgård uppdraget från Jordbruksverket att leda satsningen som startade sen höst 2020. Ett av de första uppdragen och åtgärderna i uppdraget var att genomföra en större inventeringsfas. Syftet var att kartlägga behoven hos odlarna mer i detalj och även kartlägga vilken kompetens som finns på områdena i Sverige och andra länder. Det kan vara både sådant som kommer från forskningen och/eller finns framtaget för trädgård eller andra delar av gröna näringen, exempelvis lantbruk. Det kan också vara ny teknik som finns på marknaden eller används av odlare som ligger långt fram och redan har beprövad erfarenhet. Behovsinventeringen och kartläggningen är grunden till vilket utbud av kurser, studieresor, demonstrationsvisningar mm som du kommer kunna ta del av.

I fokusområde vatten får du kunskap och inspiration om bland annat

 

Mer om fokusområde vatten

 

Fokusområde odlingsteknik för växtskydd ger kunskap inom områden som

 

Mer om fokusområde odlingsteknik för växtskydd

 

Med kunskap kan du förbereda dig bättre


Över tid kommer du hitta en mängd kurser och lärandetillfällen, så håll utkik! Vi kommer själva och med hjälp av experter förmedla de senaste forskningsrönen och teknikerna för de olika trädgårdsgrupperna. Trädgårdsföretag i hela Sverige ska kunna ta del av utbudet. Det kommer därför bli en blandning av mer traditionella seminarier, demonstrationsvisningar och studieresor, men också digitala kurser och webinarier. Dessutom utvecklar vi en ny utbildningsform Gårdsnära kurs. Det innebär att satsningens rådgivningexpert genomför en utbildning på plats hos dig, på odlarens gård. Formatet passar framförallt för att tillämpa kunskap i verkligheten och också ett sätt att i riktade insatser möjliggöra fysiska kurser på olika håll i landet. Innehållet i kursen är bestämt på förhand och gårdsbesöket är inte jämförbart med ett vanligt rådgivningsmöte. Det kommer även att erbjudas möjlighet för odlare att medverka i erfa-dagar.


Exempel på demonstrationer
Tillsammans med olika samarbetspartners anlägger vi demonstrationsodlingar runtom i Sverige. Hitintills är följande demoodlingar anlagda:


* Droppbevattning av frilandsgrönsaker, Helgegården, Kristianstad
* Krukodling av hallon. Öjebyn Agro Park, Piteå
* Understödjande grödor med många funktioner, Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda

 

Rådgivningsexperter och rådgivare utvecklas för långsiktig effekt


Kursutbudet som vi erbjuder samordnas, skapas och genomförs av erfarna hortonomer, lantmästare och agronomer som vi kallar rådgivningsexperter. De har engagerats i satsningen för att också under projektets gång fortbilda sig i de två fokusområdena och utvecklas i rollen som rådgivningsexpert. Några är välkända profiler sedan tidigare, andra inte. Gruppens sammansättning gör att det finns både bred och djup kompetens för att erbjuda utbudet av kurser. Samtidigt betyder det att den samlade resursen i landet av rådgivare inom de aktuella fokusområdena utökas och växer. Att stärka rådgivare och bidra till att utveckla kompetensen i den yrkeskåren är ett viktigt mål för satsningen. Ett steg för Sverige att bättre klara klimatomställning med inhemsk livsmedelsproduktion och fortsatt konkurrenskraft hos odlare.


Rådgivare som inte är direkt engagerade i satsningen kan också ta del av satsningens utbud. Dels genom att delta i det kursutbud som erbjuds odlarna, dels genom att vid vissa tillfällen delta på specifika fortbildningsaktiviteter för satsningens rådgivningsexperter.
Vill du få kontakt med satsningens medlemmar, klicka här


Bred satsning men med viktiga avgränsningar


Projektet ska utgå ifrån befintlig kunskap och får inte bedriva forskning. Kunskapen kan finnas i Sverige eller i andra länder, den ska vara baserad på forskning och beprövad erfarenhet.
Vad som blir konsekvenser hos odlarna av extremt väder blir också en följd av hur extremt väder definieras och avgränsas.

 

Vad är extremt väder?

 

Projektets avgränsningar för extremt väder

Satsningen utgår ifrån hur väderhändelser som klassas som extrema, skapar specifik påverkan för odlaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagel och storm är kända väderfenomen som inte förväntas öka. Kombinerat med ändrade temperaturer under oväntade perioder av året upplevs hagel på många håll som ett ökat problemområde och kan skapa stora konsekvenser i odlingen. Satsningen ser därför över möjligheten att omfatta även hagel. Områden som inte tas upp alls i kursutbudet är effekter och konsekvenser av

  • Stigande havsnivåer
  • Längre säsong - nya grödor
  • Högre värmesumma - nya grödor
  • Stigande halter av koldioxid och ozon

 

Hur drivs satsningen?

LRF Trädgård har i upphandling fått Jordbruksverket uppdrag att driva satsningen som ett projekt under perioden höst-2020 till december 2022. All finansiering görs genom EUs Jordbruksfond för Landsbygdsutveckling. Även odlingsföretag som inte är medlemmar i LRF Trädgård omfattas och kan ta del av kursutbud och aktiviteter på samma villkor. En förutsättning för att satsningen ska lyckas är nära samarbeten med flera aktörer inom näringen. Myndigheter, akademi, rådgivningsorganisationer och leverantörer är alla exempel på viktiga samarbetspartners. Självklart också odlare!
 

Här ser du hur projektet är organiserat. Utöver den formella strukturen finns en mängd kontakter och samarbeten inför varje enskild kurs. Vill du veta mer är du varmt välkommen att höra av dig!